OBCHODNÍ PODMÍNKY A INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

DATUM VERZE: 10. červen 2014

1.
ROZSAH & POUŽITÍ

1.1
TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY („PODMÍNKY“) UPRAVUJÍ VZTAHY VZNIKAJÍCÍ PŘI PRODEJI PRODUKTŮ (ZA PRODUKT SE POVAŽUJE JAKÉKOLIV ZBOŽÍ, VČETNĚ HARDWARU A/NEBO SOFTWARU) („PRODUKTY“) NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB („SLUŽBY“) PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU) („E-SHOP“) MEZI Digital River Ireland Ltd., Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, IRELAND, Číslo společnosti:406071 („PRODÁVAJÍCÍ“) A FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU, KTERÁ MÁ V ÚMYSLU UZAVŘÍT S PRODÁVAJÍCÍM SMLOUVU, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE KOUPĚ A PRODEJ PRODUKTŮ ČI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB („KUPUJÍCÍ“).

1.2
NÁKUP PRODUKTŮ A SLUŽEB UČINĚNÝ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU JE S VÝJIMKAMI STANOVENÝMI PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A TĚMITO PODMÍNKAMI KONEČNÝ, NEZRUŠITELNÝ A NEOPRAVŇUJE KUPUJÍCÍHO K VRÁCENÍ ZAPLACENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ.
1.3
Práva Kupujícího, který je spotřebitelem (každý kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) („Spotřebitel“) vyplývající z platných právních předpisů nejsou ustanoveními těchto Podmínek dotčena. Ustanovení těchto Podmínek, která jsou v rozporu s právy Spotřebitele, se na Spotřebitele nevztahují a uplatní se jen ve vztahu k osobám, které nejsou v postavení Spotřebitele.
1.4
V případě Spotřebitele se uplatní následující:

1.4.1
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

1.4.1.1
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
1.4.1.2
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
1.4.1.3
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
1.4.2
Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, nese své náklady s odstoupením spojené (mj. náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou). Spotřebitel je dále povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž přemětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
1.4.3
V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen postupovat následovně:

1.4.3.1
Kontaktovat Prodávajícího a sdělit mu své rozhodnutí odstoupit od smlouvy.Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy;
1.4.3.2
Zaslat nebo předat Prodávajícímu na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, a to nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, pokud možno v původním nepoškozeném obalu, včetně originálu dokladu o koupi;
1.4.4
Po splnění výše uvedených podmínek Prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny penežní prostředky, včetně nákladů na dodání, které Prodávající od Spotřebitele na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým tyto penežní prostředky Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající není povinen vracet přijaté penežní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
1.4.5
V případě nesplnění jakékoliv z výše uvedených podmínek Spotřebitelem bude zboží vráceno na náklady Spotřebitele zpět Spotřebiteli a odstoupení od smlouvy nebude platné.
1.4.6
Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel dále nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže služby byly splněny s přechozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 1.4.1 těchto Podmínek.
2.
NABÍDKA A PŘIJETÍ NABÍDKY

2.1
Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, nabídka Produktů nebo Služeb prostřednictvím E-shopu s uvedením určené ceny se považuje za návrh na uzavření smlouvy („Nabídka“).
2.2
Veškeré Produkty či Služby nabízené prostřednictvím E-shopu nebo Produkty či Služby, na něž je prostřednictvím E-shopu odkazováno, jsou omezeny dostupností. V případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit se jejich uvedení na internetových stránkách E-shopu nepovažuje za Nabídku.
2.3
Přijetí Nabídky nabývá účinnosti okamžikem, kdy Prodávající obdrží Objednávku („Přijetí“). Smlouva je uzavřena okamžikem Přijetí. Po Přijetí je Kupujícímu na e-mailovou adresu zasláno potvrzení Objednávky („Potvrzení“).
2.4
V případě vyčerpání zásob, ztráty schopnosti Prodávajícího plnit nebo zjevných omylů nebo chyb v popisu Produktu nebo Služby nebo v ceně uvedené u Produktu nebo Služby si Prodávající vyhrazuje právo zrušit Objednávku a oznámit toto Kupujícímu do 5 dnů po Přijetí. V případě zrušení Objednávky se Prodávající zavazuje nahradit Kupujícímu jakoukoli předchozí platbu učiněnou Kupujícím v souvislosti s Objednávkou.
2.5
Prodávající si vyhrazuje právo uchovávat záznamy o Objednávkách, Potvrzeních a další dokumentaci a údajích týkajících se uzavřených smluv po přiměřenou dobu po Přijetí. Kupujícímu se doporučuje obstarat si výtisk všech uvedených dokumentů a Podmínek. Kupující je oprávěn písemně požádat Prodávajícího o poskytnutí kopie uvedených dokumentů. Spotřebiteli poskytne Prodávající po uzavření smlouvy znění smlouvy a znění Podmínek.
3.
ÚDAJE UVEDENÉ KUPUJÍCÍM

3.1
Kupující se zavazuje zajistit, že údaje uvedené v rámci Objednávky jsou aktuální, správné a dostatečně určité pro účely provedení Objednávky.
3.2
Kupující je zodpovědný za včasné aktualizování informací o svém účtu vedeném v rámci E-shopu a za přesnost a úplnost těchto informací. Kupující je povinen v rámci svých možností a v objektivně možné míře zabezpečit svůj účet v rámci E-shopu proti neautorizovanému přístupu. Zabezpečení účtu proti neautorizovanému přístupu zahrnuje též zabezpečení jakéhokoli hesla, které Kupující obdrží za účelem přístupu na internetovou stránku E-shopu a/nebo nákupu Produktů.
3.3
Není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak nebo nevyžadují-li to platné právní předpisy, jakákoli práva ze záruky vztahující se k Produktům nebo Službám je oprávněn uplatit pouze Kupující. Kupující je v případě nákupu Produktů či Služeb v postavení konečného uživatele, nikoli distributora zakoupených Produktů a Služeb.
3.4
Kupující není oprávněn poskytnout třetím osobám záruku ani jakýkoli jiný závazek ve jménu Prodávajícího, výrobce Produktu či poskytovatele Služeb, poskytovatele povolení nebo dodavatele bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
4.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1
Ceny za Produkty a Služby jsou stanoveny dohodou v souladu s cenami uvedenými u jednotlivých Produktů či Služeb na internetových stránkách E-shopu, které jsou aktuální v den učinění Objednávky, není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuto jinak.
4.2
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli před Přijetím ukončit poskytování jakýchkoli slev, změnit ceny Produktů či Služeb tak, aby tyto odrážely nárůst nákladů (včetně nákladů na materiál, dopravu, práci, zvýšení sazby stávajících či uvalení jakýchkoli nových daní, cel nebo jiných poplatků, změny ve směnném kurzu apod.) a/nebo upravit informace uvedené v popisu Produktu či Služby.
4.3
Místa, na něž je možné Produkty a Služby dodat, jsou uvedena na internetové stránce E-shopu („Oblast“). Není-li stanoveno jinak, nezahrnují ceny uvedené u Produktů a Služeb:

4.3.1
náklady na dodání (odeslání nebo dopravu) do určeného místa dodání v rámci Oblasti (příslušné náklady na dodání jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu); a
4.3.2
DPH a jakékoli jiné daně nebo cla, které mají být připočítány k ceně (příslušné daně či cla, které mají být připočítány k ceně, jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu);
Kupující odesláním Objednávky souhlasí se zaplacením nákladů na dodání a DPH a jakýchkoli jiných daní nebo cel tak, jak jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu. Povinnosti dle čl. 12 těchto Podmínek tímto nejsou dotčeny.
4.4
Platba musí být provedena před odesláním Produktu nebo zahájením poskytování Služby, není-li výslovně dohodnuto jinak, a to pouze některým ze způsobů uvedených na internetové stránce E-shopu. Jiný způsob provedení platby je možný pouze s předchozím souhlasem Prodávajícího.
4.5
Není-li výslovně uvedeno jinak v těchto Podmínkách nebo na internetové stránce E-shopu a v mezích platných právních předpisů platba může být přijata v celku, bez ohledu na jakékoli nároky Kupujícího z titulu vadného plnění.
4.6
Platba kreditní nebo debetní kartou bude provedena při odeslání Produktu nebo zahájení poskytování Služby.
4.7
V případě Kupujícího, který není v postavení Spotřebitele, může Prodávající souhlasit s fakturací předem nebo s poskytnutím úvěru na nákup Produktů a/nebo Služeb. V takovém případě se uplatní následující:

4.7.1
Při platbě na fakturu je faktura splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od data vydání příslušné faktury. V případě částečného plnění je Kupující povinen nahradit zvýšené náklady způsobené Prodávajícímu částečným plněním. Nezaplatí-li Kupující do příslušného data splatnosti jakoukoli částku, je Prodávající oprávněn prohlásit formou oznámení celou fakturovanou částku nezaplacenou k datu splatnosti za okamžitě splatnou.
4.7.2
Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího odečítat od splatné částky žádné protipohledávky nebo nároky vzniklé Kupujícímu či komukoli jinému. Prodávající je oprávněn vymáhat plnění Kupujícího kdykoliv po datu splatnosti, a to i před nabytím vlastnického práva k Produktu Kupujícím.
4.7.3
Je-li Kupujícímu poskytnut úvěr, jeho poskytování může být kdykoliv změněno nebo ukončeno. Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu na jeho žádost jakoukoli újmu a výdaje způsobené úhradou jakékoli částky po době splatnosti.
5.
UKONČENÍ PLNĚNÍ ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Dostane-li se Kupující do úpadku, podepíše-li vyrovnávací listinu s věřiteli, rozhodne-li soud o prohlášení konkursu na majetek Kupujícího, nastane-li jiná obdobná situace v souvislosti se závazky Kupujícího, má-li Prodávající důvod se domnívat, že Kupující není schopen plnit své závazky v době splatnosti nebo nezaplatí-li Kupující jakoukoli částku ke dni splatnosti nebo poruší-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, je Prodávající oprávněn (ostatní práva Prodávajícího tímto nejsou dotčena):
5.1
přerušit dodávku Produktu ještě před okamžikem dodání Kupujícímu; a/nebo

5.2
zrušit dodávky dalších Produktů; a/nebo

5.3
zastavit nebo zrušit poskytování Služeb; a/nebo

5.4
zrušit po písemném oznámení Objednávku Kupujícího a všechny nebo jakékoli další smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
6.
DODÁNÍ A RIZIKO

6.1
Termíny/data dodání uvedené na internetové stránce E-shopu nebo kdekoliv jinde jsou pouze orientační. Ačkoli Prodávající usiluje o splnění těchto termínů nebo dat, neručí Prodávající za odeslání Produktů a/nebo zahájení poskytování Služeb do určitého data. V takovém případě nebo v případě zpoždění s odesláním Produktů a/nebo zahájením poskytování Služeb nenese Prodávající odpovědnost.
6.2
Kupující je povinen určit pro dodávku vybraných Produktů či Služeb platnou adresu v rámci Oblasti („Doručovací adresa“). Kupující je povinen zkontrolovat Doručovací adresu uvedenou na jakémkoli dokumentu obdrženém od Prodávajícího a neprodleně Prodávajícího informovat o jakýchkoli chybách nebo opomenutích. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu jakékoliv mimořádné náklady způsobené změnami provedenými Kupujícím v Doručovací adrese po odeslání Objednávky.
6.3
Odmítne-li Kupující převzít nebo nepřevezme-li Kupující dodávku Produktů, provedenou podle těchto Podmínek, ač bude Kupujícímu s Produkty umožněno nakládat, jakékoli riziko ztráty nebo poškození Produktů přechází na Kupujícího a Prodávající má dále následující práva:

6.3.1
Prodávající je oprávněn obdržet okamžitou platbu celé kupní ceny dodaných Produktů a Služeb a uskutečnit dodávku Produktů a Služeb jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný, nebo uskladnit Produkty na riziko Kupujícího;

6.3.2
Kupující je povinen na požádání uhradit veškeré náklady vzniklé skladováním Produktů a jakékoli další náklady způsobené odmítnutím převzetí nebo nepřevzetím dodávky;

6.3.3
Nepřevezme-li Kupující Produkt do 30 dnů po stanoveném datu dodávky, je Prodávající oprávněn naložit s Produktem podle svého uvážení a postoupit pohledávku odpovídající závazku Kupujícího.
6.4
Kupující není oprávněn odmítnout Produkty nebo jejich části z důvodu částečné dodávky a je povinen zaplatit celou částku bez ohledu na částečnou dodávku nebo nedodání, neinformuje-li Prodávajícího písemně o jakýchkoli nárocích do 7 dnů od data přijetí příslušné faktury nebo dodávky. Kupující je neprodleně po takové informaci Prodávajícímu povinen zaplatit částku odpovídající skutečně dodanému množství.
6.5
V případě dodání Produktů ve formě instalací představuje každá instalace zvláštní kontrakt a jakákoli vada jedné nebo více instalací neopravňuje Kupujícího k odmítnutí převzetí celého smluvního plnění nebo zrušení jakýchkoli dalších instalací.
6.6
Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, riziko ztráty nebo poškození Produktu přechází na Kupujícího okamžikem dodání nebo okamžikem převzetí Kupujícím nebo jakýmkoli Kupujícím poskytnutým dopravcem nebo přepravcem, podle toho, co nastane jako první.
7.
ODMÍTNUTÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA PŘI PŘEPRAVĚ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1
Kupující je povinen Produkt podle možnosti prohlédnout co nejdříve po okamžiku dodání a přesvědčit se, zda je Produkt v přijatelném stavu, odpovídá popisu uvedenému na internetových stránkách E-shopu a je kompletní. V mezích těchto Podmínek a kogentních ustanovení příslušných právních předpisů je Kupující oprávněn vrátit zakoupené Produkty v případě:

(a)
poškození nebo ztráty Produktů nebo jejich částí při přepravě (pokud jsou Produkty přepravovány vlastním dopravcem Prodávajícího nebo v zastoupení Prodávajícího), pokud Kupující poškození nebo ztrátu oznámí Prodávajícímu do 5 pracovních dnů od přijetí Produktů;

(b)
vad Produktů (s výjimkou vad způsobených jakýmkoli činem, zanedbáním nebo opomenutím na straně Kupujícího) písemně oznámených Prodávajícímu do 30 dnů od přijetí Produktů;

(c)
poskytnutí Služeb bez náležité péče (s výjimkou vad způsobených jakýmkoli činem, zanedbáním nebo opomenutím na straně Kupujícího) písemně oznámených Prodávajícímu do 5 dnů od okamžiku zjištění vady.
7.2
Prodávající není odpovědný za jakoukoli újmu způsobenou vadnou instalací Produktů; používáním Produktů společně s jiným vadným, nevhodným nebo špatně instalovaným vybavením; zanedbáním Kupujícího; nevhodným použitím nebo použitím způsobem, který se neslučuje se specifikací a pokyny výrobce. Kupující není v případě poškození Produktů způsobeného ve výše uvedených případech oprávněn k vrácení Produktů.
7.3
V případě Spotřebitele se dále uplatní následující:

7.3.1
Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

7.3.1.1
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
7.3.1.2
se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
7.3.1.3
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
7.3.1.4
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
7.3.1.5
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7.3.2
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.3.3
Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
7.3.4
Spotřebitel má v případě vadného plnění následující práva:

7.3.4.1
Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. 7.3.1, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady;
7.3.4.2
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit;
7.3.4.3
Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.3.5
Čl. 7.3.2 se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; u použité věci na vadu odpovídající mire používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.
7.3.6
Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
7.3.7
Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení podle čl. 7.3.3 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Spotřebitelem při koupi věci.
7.3.8
Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
7.3.9
Uplatnění práv z vadného plnění Spotřebitelem včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Běh lhůty je pozastaven v případě, že Prodávající od Spotřebitele neobdrží veškeré potřebné podklady. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7.3.10
Výše uvedená ustanovení se použijí přiměřeně v závislosti na charakteru Služby také na uplatnění práv z vad Služby Spotřebitelem, nevyplývá-li jinak z platných právních předpisů, těchto Podmínek nebo příslušných podmínek dané Služby.
8.
SOFTWARE

Pokud dodaný Produkt je nebo zahrnuje software („Software“), je tento Software licencovaný Prodávajícím nebo příslušným poskytovatelem licence/vlastníkem podle příslušné smlouvy s koncovým uživatelem nebo podle podmínek licence Softwaru („Podmínky licence“) a/nebo Produktu. Dále platí:
8.1
Software nesmí být kopírován, upravován, překládán, dán k dispozici, šířen, měněn, demontován, dekompilován, rozebrán nebo kombinován s jakýmkoli jiným softwarem, s výjimkou případů, ve kterých (i) jsou výše uvedené zásahy povoleny v Podmínkách licence nebo (ii) kogentní ustanovení platných právních předpisů výslovně udělují oprávnění k výše uvedeným zásahům.
8.2
S výjimkou případů upravených v Podmínkách licence se práva Kupujícího na vrácení a/nebo náhradu dle těchto Podmínek nevztahují na situaci, kdy je Kupujícím otevřena smršťovací fólie Softwaru a/nebo porušena licenční pečeť a/nebo je Software použit.
8.3
S výjimkou situací výslovně písemně dohodnutých nebo uvedených v příslušných Podmínkách licence je Software poskytován jak stojí a leží bez jakýchkoli záruk, vztahujících se ke kvalitě, vhodnosti k účelu, výkonu nebo souladu s popisem a Prodávající neposkytuje žádné záruky vztahující se k instalaci, nastavení nebo chybám/vadám Softwaru. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Podmínkami licence v oblasti práv Kupujícího vůči výrobci, poskytovateli licence nebo dodavateli Softwaru.
9.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SI PRODÁVAJÍCÍ BYL VĚDOM MOŽNOSTI VZNIKU ÚJMY NEBO BYL O MOŽNOSTI VZNIKU ÚJMY INFORMOVÁN, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD UVEDENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH JE DOSTATEČNÉ PRO NAHRAZENÍ ÚJMY VZNIKLÉ KUPUJÍCÍMU: (1) PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE HRADIT ÚJMU ZPŮSOBENOU KUPUJÍCÍMU (Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI, OMYLU, PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NEBO Z JINÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU) MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE CENY PRODUKTŮ ČI SLUŽEB, KTERÉ SI KUPUJÍCÍ OBJEDNAL A KTERÉ ÚZCE SOUVISEJÍ SE VZNIKEM ÚJMY KUPUJÍCÍMU, A (2) PRODÁVAJÍCÍ NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO VEDLEJŠÍ ÚJMY, ÚJMY NAZISKU,PŘÍJMECH, DATECH, DOBRÉM JMÉNĚ NEBO ZA JINÉ VYNALOŽENÉ NÁKLADY.
9.2
Omezení odpovědnosti Prodávajícího se neuplatní v případě povinnosti Prodávajícího k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a v případě práva slabší strany na náhradu jakékoli újmy.
10.
PRÁVA TŘETÍCH STRAN

10.1
Kupujíc se zavazuje nahradit Prodávajícímu újmu v případě jakýchkoli nároků uplatněných třetí stranou vůči Prodávajícímu a jakýchkoli závazků a nákladů vzniklých Prodávajícímu jako přímý nebo nepřímý důsledek poskytování Služeb nebo provedení jakýchkoli výkonů ve vztahu k Produktům ze strany Prodávajícího, které byly učiněny na zvláštní žádost Kupujícího (nebo jeho zástupce) a které způsobily jakékoli porušení nebo údajné porušení vlastnických práv třetí strany.
10.2
V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, s výjimkou situací výslovně uvedených v Podmínkách licence nebo jinde, Prodávající vylučuje svou odpovědnost vůči Kupujícímu v případě, kdy Produkty nebo Služby zasahují nebo údajně zasahují do vlastnických práv třetí strany. V případě, kdy Produkty jsou nebo mohou být předmětem patentového, autorského, databázového práva, práva k průmyslovému vzoru, ochranné známce nebo jiných práv třetí strany, je Kupující povinen odvolávat se na příslušné podmínky výrobce Produktu a/nebo poskytovatele licence/majitele. Prodávající převádí na Kupujícího jen ta práva a tituly, které sám má.
11.
OMEZENÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1
Jakékoliv specifikace Produktu, ilustrace, kresby, podrobnosti, rozměry, údaje o výkonu a další informace uvedené na internetové stránce E-shopu nebo poskytnuté Prodávajícím představují pouze obecnou charakteristiku Produktu a neposkytují záruku ani nemohou být vykládány jako vyjádření Prodávajícího, že Produkty se s uvedenými charakteristikami shodují. Rozhodující pro určení práv Kupujícího v těchto případech jsou specifikace výrobce nebo poskytnutá dokumentace k záruce.
11.2
Záruku k dodanému Produktu poskytuje výrobce, poskytovatel licence nebo dodavatel. Kupující je povinen se v záležitostech týkajících se záruky řídit příslušnou dokumentací dodanou s Produktem nebo Službou. Jsou-li v tomto případě použitelné, mohou postupy pro vrácení nebo opravu vadných Produktů upravovat také tyto Podmínky. Práva Kupujícího podle platných právních předpisů tímto nejsou dotčena.
11.3
Není-li dohodnuto jinak, není Kupující oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění, pokud:

11.3.1
Produkty byly opraveny nebo měněny jinými osobami než výrobcem, Prodávajícím nebo autorizovaným prodejcem; a/nebo

11.3.2
vadný Produkt nebo Produkty nebyly vráceny s písemným uvedením všech detailů o tvrzených vadáchdo 30 dnů od data doručení Produktů; a/nebo

11.3.3
vady jsou způsobeny (zcela nebo zčásti) špatným zacházením, nevhodným použitím, skladováním, údržbou či instalací nebo nedodržením pokynů výrobce nebo jiných instrukcí vydaných Prodávajícím nebo poskytnutých v souvislosti s dodanými Produkty.
11.4
NENÍ-LI VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK V ČL. 11 PODMÍNEK, NEPOSKYTUJE PRODÁVAJÍCÍ V MEZÍCH PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ŽÁDNOU ZÁRUKU NABO ZASTUPOVÁNÍ. PRODÁVAJÍCÍ NENESE ŽÁDNOU ODVOZENOU ODPOVĚDNOST, ZEJMÉNA, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ ODPOVĚDNOST ZA OBCHODOVATELNOST, VHODNOST KE ZVLÁŠTNÍMU ÚČELU A SOULAD S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. V PŘÍPADĚ VADNÉHO PLNĚNÍ MÁ KUPUJÍCÍ POUZE PRÁVA STANOVENÁ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH A V KOGENTNÍCH USTANOVENÍCH PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. PRÁVA SPOTŘEBITELE PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TĚCHTO PODMÍNEK TÍMTO NEJSOU DOTČENA.
12.
SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY, CLA A EXPORT

12.1
Je-li pro nabytí, přepravu či použití Produktů nutná jakákoli licence, povolení nebo souhlas orgánu veřejné správy nebo jiné autority, je Kupující povinen získat tuto licenci, povolení nebo souhlas na své vlastní náklady a, je-li to zapotřebí, je povinen je na požádání předložit Prodávajícímu. Neobdržení potřebné licence, povolení nebo souhlasu neopravňuje Kupujícího k zastavení nebo zdržení platby. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu jakékoli výdaje způsobené Prodávajícímu v souvislosti se zanedbáním povinnosti Kupujícího získat potřebnou licenci, povolení nebo souhlas.
12.2
Produkty licencované nebo prodávané Kupujícímu podle těchto Podmínek mohou být předmětem právních předpisů týkajících se kontroly exportu a dalších omezení v Oblasti nebo jiné příslušné jurisdikci, kam jsou Produkty dodávány nebo kde jsou používány. Kupující je zodpovědný za dodržení těchto právních předpisů a nese veškerou odpovědnost za jejich případné porušení.
12.3
Produkty, jež jsou dováženy ze třetích zemí do Evropského hospodářského prostoru (EHP) a jejichž hodnota přesahuje určenou hranici, se mohou stát předmětem celních poplatků (např. pokud hodnota přesahuje povolení k dovozu). Produkty mohou podléhat celním poplatkům, dovozním clům a daním splatným v okamžiku, kdy je Produkt dodán do místa dodání určeného Kupujícím. Kupující je povinen hradit všechny dodatečné poplatky za celní odbavení, dovozní cla nebo daně, jelikož Prodávající nemá a nemůže mít kontrolu nad tím, jaké poplatky a v jaké výši jsou skutečně vyměřeny. Kupujícímu se doporučuje kontaktovat místně příslušný celní úřad příslušné jurisdikce pro další informace o povinnostech v souvislosi s dovozem Produktů ze třetích zemí do EHP.
12.4
Pokud uskutečňujete Nákup, může vám být nabídnuta možnost předplatit, či nepředplatit si dovozní clo a poplatky, jež může uvalit cílová země, a také jakékoli výdaje, zálohy či obdobné poplatky stanovené ze strany přepravce, zprostředkovatele či celních úřadů cílové země či jinou stranou (souhrnně „Dovozní náklady“). Vyvineme veškeré rozumné obchodní úsilí pro správné odhadnutí Dovozních nákladů (dále jen „Odhad“). Odhad však může být vyšší i nižší než skutečně splatná částka Dovozních nákladů. Na výši Dovozních nákladů nemáme žádný vliv a nemůžeme vždy 100% přesně předvídat jejich skutečnou výši. Pro větší jistotu ohledně dovozních poplatků a cla u vašeho Nákupu je třeba kontaktovat místní celní úřady.

12.4.1
Zvolíte-li možnost předplacení Dovozních nákladů, souhlasíte s tím a přijímáte, že (a) skutečná výše Dovozních nákladů může být vyšší či nižší než Odhad a (b) NEBUDE po vás požadováno zaplacení vyššího obnosu ANI neobdržíte žádnou kompenzaci v případě, že se skutečná výše Dovozních nákladů bude lišit od Odhadu.
12.4.2
Zvolíte-li možnost předplatit si Dovozní náklady obsažené v Odhadu, souhlasíte s tím a přijímáte, že příjemce v zemi konečného určení Produktu nese odpovědnost za správné ohlášení a vykázání zboží u příslušných celních úřadů, zaplacení všech příslušných cel/poplatků/daní anebo za splnění jakýchkoli dodatečných požadavků souvisejících s dovozem. Měli byste kontaktovat místní celní orgány v příslušné jurisdikci ohledně dalších informací o příslušných platných celních požadavcích a postupech, povinnostech, poplatcích, daních a jiných poplatcích, které mohou být na Produkt uvaleny.
12.4.3
Zvolíte-li možnost nepředplatit si Dovozní náklady, souhlasíte s tím a přijímáte, že (i) skutečné Dovozní náklady mohou výt vyšší či nižší než Odhad; (ii) vy (a nikoli Digital River, zprostředkovatel, přepravce, dodavatel či jakákoli jiná strana) nesete odpovědnost za zaplacení všech skutečných Dovozních nákladů; (iii) v případě, že jakákoli entita kromě vás má uhradit část nebo celé skutečné Dovozní náklady vyplývající z celního odbavení vaším jménem, uhradíte (na vyzvání) této entitě v plné výši skutečné Dovozní náklady zaplacené vašim jménem; a (iv) pokud neuhradíte Dovozní náklady včas, může to vést nejen ke zdržení oproti našemu původnímu odhadu data dodání, ale přijímáte rovněž riziko nutnosti uhradit clo a další poplatky.

13.
DORUČOVÁNÍ

Veškerá oznámení a další komunikace související se smlouvou se doručují osobně, prostřednictvím poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na adresu či jiný kontakt naposledy písemně sdělený jednou stranou straně druhé. Tato adresa se uplatní také jako doručovací adresa v případě soudního řízení podle platných právních předpisů. S výjimkou výše uvedených situací se veškerá oznámení či jiná komunikace (jsou-li správně adresovány) považují za doručené:
13.1
Při osobním doručení ke dni doručení na příslušnou adresu (nejedná-li se o pracovní den, k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni doručení);
13.2
Při odeslání poštou 5 pracovních dnů po odeslání;
13.3
Při odeslání faxem ke dni odeslání, za předpokladu doložení zprávy o úspěšném přenosu (nejedná-li se o pracovní den, k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni odeslání).
13.4
Při odeslání e-mailem k tomu z následujících okamžiků ,který nastane jako první, (i) odeslání potvrzení o doručení příjemcem; (ii) přijetí automatické zprávy o úspěšném doručení nebo otevření e-mailu odesílatelem; nebo (iii) uplynutí 48 hodin po odeslání, neobdržel-li odesílatel zprávu o nedoručení.
14.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1
Prodávající dodržuje platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a zavazuje se nepoužívat údaje, které identifikují nebo by mohly identifikovat Kupujícího („Osobní údaje“) jiným způsobem, než jak je stanoveno v Zásadách zachování soukromí Prodávajícího („Zásady zachování soukromí“). Kupující odesláním Objednávky s uvedením svých Osobních údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem zpracování Objednávky a v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí.
14.2
Ve vztahu k zabezpečení objednávek zaslaných Kupujícím:

14.2.1
Zabezpečený server Prodávajícího kóduje všechny Osobní údaje Kupujícího včetně čísla kreditní nebo debetní karty, jména a adresy. Symboly zadané Kupujícím se konvertují do částí kódu, který je poté bezpečně přenesen přes internet.
15.
OBECNÉ INFORMACE

15.1
Kupující není oprávněn postupovat, převádět, zatěžovat nebo darovat svá práva vůči Prodávajícímu vyplývající z těchto Podmínek. Jakékoli postoupení, převod, zatížení nebo darování práv nabytých na základě Podmínek je neplatné.
15.2
Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou jako přímý nebo nepřímý důsledek neplnění povinností Prodávajícího či prodlení s plněním povinností Prodávajícího, nastane-li toto neplnění či prodlení z důvodu jakýchkoli okolností, které Prodávající není schopen přiměřeně ovlivnit, zejména, nikoli však výlučně z důvodu jakéhokoli zásahu vyšší moci, války, teroru, výtržností, civilních bouří, vládních akcí, výbuchů, požáru, povodně, bouře, nehody, stávky, výluky, obchodního sporu nebo překážek v práci, úpadku závodu nebo poruchy strojního zařízení, přerušení dodávky energií nebo materiálů, přerušení internetového spojení atd.; Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo zrušit Objednávku a nahradit Kupujícímu veškeré již uskutečněné platby.
15.3
Kupující bere na vědomí, že tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a nahrazují a ruší veškeré předchozí smlouvy, dohody a pracovní dohody, písemné nebo ústní, výslovné nebo konkludentní, uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující dále bere na vědomí, že tyto Podmínky mají přednost před veškerými dalšími obchodními nebo jinými podmínkami a veškerými zvyklostmi, obchodními i jinými, a pravidly chování zachovávanými obecně nebo v daném odvětví. Veškeré podmínky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, jsou v maximální možné míře povolené platnými právními předpisy vyloučeny. Prodávající si vyhrazuje právo v mezích platných právních předpisů měnit tyto Podmínky na základě předchozího písemného oznámení. Kupující je oprávněn změny Podmínek písemně odmítnout ve vztahu ke všem Objednávkám, u nichž nastalo Přijetí, ale jež ještě nebyly Prodávajícím provedeny.
15.4
Jakákoli změna, zpoždění či prodleva na straně Prodávajícího či Kupujícího při vymáhání plnění povinností podle těchto Podmínek neomezuje dotčená ani jiná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího podle těchto Podmínek.
15.5
Každé zřeknutí se práva vyplývajícího z těchto Podmínek musí být písemné a podepsané Prodávajícím, jinak není účinné. Zřeknutí se práva v případě porušení Podmínek nelze chápat jako zřeknutí se práva při jakémkoli následném porušení Podmínek.
15.6
Stane-li se nebo bude-li jakékoli ustanovení těchto Podmínek shledáno z jakéhokoli důvodu (včetně rozhodnutí příslušného soudu) neplatné nebo nevymahatelné podle platných právních předpisů příslušné jurisdikce:

15.6.1
Podmínky v jiných jurisdikcích nejsou v maximální možné míře dotčeny; a

15.6.2
ostatní ustanovení Podmínek v příslušné jurisdikci zůstávají v maximálním možné míře povolené platnými právními předpisy platná a účinná.
15.7
Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím zákaznického centra Prodávajícího dostupného zde. Dotazy a stížnosti podané prostřednictvím zákaznického centra Prodávajícího budou vyřízeny bez zbytečného odkladu. Spotřebitel je dále oprávněn obracet se se stížnostmi na Českou obchodní inspekci, která kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.
16.
ROZHODNÉ PRÁVO

16.1
Platnost a výklad těchto Podmínek se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující a Prodávající se v případě soudního řízení týkajícího se práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek podrobují výhradní jurisdikci českých soudů.
16.2
Jednacím jazykem soudního či jakéhokoliv jiného řízení je český jazyk.